Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch học tập

Lịch thi kết thúc học phần khóa X19DNG1 đợt học 09 năm 2014-2015
03/02/2015 13:19:30

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ TC

KHÓA

LỚP

ĐTH

THỜI GIAN THI

NGÀY THI

LẦN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

GHI CHÚ

1

Kế Toán Quản Trị 1

2

X19DNG1

X19QTH

P

17h30

14/03/2015

1

396 Điện Biên Phủ

 

2

Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

2

X19DNG1

X19KTH

T

17h30

14/03/2015

1

 

3

Nền Tảng Hệ Thống Máy Tính

3

X19DNG1

X19TPM

P

15h30

14/03/2015

1

 

4

Lập Trình Cơ Sở

4

X19DNG1_P

X19TPM

P

07h30

15/03/2015

1

 

5

Mạng Máy Tính

3

X19DNG1

X19TPM

P

09h30

15/03/2015

1

 

6

Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

3

X19DNG1

X19TPM

P

13h30

14/03/2015

1

 

7

Cấu Trúc DL & GT Nâng Cao

3

X19DNG1

X19TPM

T

13h30

14/03/2015

1

 

8

Hệ Phân Tán (J2EE, .NET)

3

X19DNG1

X19TPM

T

15h30

14/03/2015

1

 

9

Hệ Phân Tán (J2EE, .NET)

3

X19DNG1_P

X19TPM

P

15h30

14/03/2015

1

 

10

Đồ Án Chuyên Ngành

1

X19DNG1_P

X19TPM

P

17h30

14/03/2015

1

 

11

Đồ Án Chuyên Ngành

1

X19DNG1

X19TPM

T

17h30

14/03/2015

1

 

12

Kinh Tế Lượng

2

X19DNG1

X19QTH

P

13h30

14/03/2015

1

 

13

Kinh Tế Trong Quản Trị

2

X19DNG1

X19QTH

P

15h30

14/03/2015

1

 

14

Tài Chính Chứng Khoáng

3

X19DNG1

X19QTH

T

13h30

14/03/2015

1

 

15

Cơ Sở Luật Kinh Tế

3

X19DNG1

X19KTH

T

15h30

14/03/2015

1

 

16

Các Mô Hình Ra Quyết Định

3

X19DNG1

X19KTH

T

13h30

14/03/2015

1

 

17

Quản Trị Dự Án Đầu Tư

3

X19DNG1

X19QTH

T

15h30

14/03/2015

1

 

18

Quản Trị Chiến Lược

3

X19DNG1

X19QTH

T

17h30

14/03/2015

1

 

 

Kế hoạch học tập khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2019 Đại học Duy Tân