Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch học tập

Lịch thi kết thúc học phần khóa X17DNG đợt học 13 năm 2014-2015
03/02/2015 13:06:35

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ TC

KHÓA

LỚP

THỜI GIAN THI

NGÀY THI

LẦN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

GHI CHÚ

1

Nguyên Lý Kế Toán 1

3

X17DNG_P

X17QTH

09h30

15/03/2015

1

Cơ sở 396 Điện Biên Phủ

 

2

Lập Trình Cơ Sở

4

X17DNG_P

X17TPM

07h30

15/03/2015

1

 

3

Mạng Máy Tính

3

X17DNG_P

X17TPM

09h30

15/03/2015

1

 

4

Công Nghệ Phần Mềm

3

X17DNG

X17TPM

13h30

14/03/2015

1

 

5

Trí Tuệ Nhân Tạo

3

X17DNG

X17TPM

15h30

14/03/2015

1

 

6

Đồ Án Chuyên Ngành

1

X17DNG

X17TPM

17h30

14/03/2015

1

 

7

Anh văn thương mại

2

X17DNG_P

X17QTH

13h30

14/03/2015

1

 

8

Lịch sử văn minh thế giới 1

2

X17DNG

X17QTH

07h30

15/03/2015

1

 

9

Quản Trị Học

2

X17DNG_P

X17QTH

13h30

14/03/2015

1

 

10

Quản Trị Dự Án Đầu Tư

3

X17DNG

X17QTH

15h30

14/03/2015

1

 

11

Quản Trị Chiến Lược

3

X17DNG

X17QTH

17h30

14/03/2015

1

 

12

Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán

3

X17DNG_P

X17TPM

13h30

14/03/2015

1

 

 

Kế hoạch học tập khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2019 Đại học Duy Tân