Tin tức & Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - Cử nhân Ngoại ngữ (Anh văn)

Khung chương trình - Liên thông từ trung cấp lên Đại Học
NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2
Năm 1

ENG201 - Anh Ngữ Trung Cấp 1 (2 tín chỉ)

COM101 - Nói & Trình Bày (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

LAW201 - Pháp Luật Đại Cương (2 tín chỉ)

ENG306 - Đọc 3 (2 tín chỉ)

ENG307 - Viết 3 (2 tín chỉ)

ENG319 - Ngữ Âm - Âm Vị Học (2 tín chỉ)

EVR103 - Môi trường & Phát triển (1 tín chỉ)

PHI100 - Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) (2 tín chỉ)

CHI202 - Trung Ngữ Trung Cấp 2 (2 tín chỉ)

ENG204 - Ngữ Pháp Anh Văn Nâng Cao (2 tín chỉ)

PHI162 - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 (Triết Học Mác - Lê Nin 2) (3 tín chỉ)

ENG356 - Đọc 4 (2 tín chỉ)

ENG357 - Viết 4 (2 tín chỉ)

ENG309 - Nói 3 (2 tín chỉ)

COM102 - Viết (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

ENG371 - Biên Dịch 2 (3 tín chỉ)

Năm 2

CHI301 - Trung Ngữ Cao Cấp 1 (2 tín chỉ)

CUL376 - Văn Hóa Anh (2 tín chỉ)

ENG358 - Nghe 4 (2 tín chỉ)

ENG359 - Nói 4 (2 tín chỉ)

LIN316 - Cú Pháp Học (trong tiếng Anh) (2 tín chỉ)

MTH100 - Toán Cao Cấp C (3 tín chỉ)

ENG422 - Dịch Thuật Văn Chương (2 tín chỉ)

ENG376 - Phiên Dịch 2 (3 tín chỉ)

CHI302 - Trung Ngữ Cao Cấp 2 (2 tín chỉ)

DTE302 - Kỹ Năng Xin Việc (2 tín chỉ)

ENG423 - Dịch Thuật Khoa Học (2 tín chỉ)

ENG427 - Thời Sự Trong Nước - Việt-Anh (2 tín chỉ)

ENG373 - Dịch Báo Cáo Kinh Tế - Xã Hội (2 tín chỉ)

LIN422 - Ngữ Nghĩa Học (trong tiếng Anh) (2 tín chỉ)

LIT376 - Văn Học Anh (3 tín chỉ)

HIS361 - Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam) (3 tín chỉ)

Năm 3

ENG430 - Dịch Hội Nghị (3 tín chỉ)

ENG428 - Thời Sự Quốc Tế - Anh-Việt (2 tín chỉ)

LIT378 - Văn Học Mỹ (3 tín chỉ)

ENG383 - Anh Văn Lễ Tân (2 tín chỉ)

POS361 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)

ENG499 - Khóa Luận Tốt Nghiệp (6 tín chỉ)

Các khung chương trình cùng ngành

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2021 Đại học Duy Tân