Tin tức & Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - Cử nhân Kế toán

Khung chương trình - Liên Thông Trung Cấp lên Đại Học
NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2
Năm 1

ENG201 - Anh Ngữ Trung Cấp 1 (2 tín chỉ)

COM101 - Nói & Trình Bày (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

MKT251 - Tiếp Thị Căn Bản (3 tín chỉ)

MTH102 - Toán Cao Cấp C2 (2 tín chỉ)

ECO152 - Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô (3 tín chỉ)

STA271 - Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) (2 tín chỉ)

ACC301 - Kế Toán Quản Trị 1 (2 tín chỉ)

PHI162 - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 (Triết Học Mác - Lê Nin 2) (3 tín chỉ)

ENG202 - Anh Ngữ Trung Cấp 2 (2 tín chỉ)

COM102 - Viết (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

ACC302 - Kế Toán Tài Chính 1 (2 tín chỉ)

ACC303 - Kế Toán Quản Trị 2 (3 tín chỉ)

ECO251 - Kinh Tế Lượng (2 tín chỉ)

MGO301 - Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất (3 tín chỉ)

PHI100 - Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) (2 tín chỉ)

DTE201 - Đạo Đức trong Công Việc (2 tín chỉ)

Năm 2

ENG301 - Anh Ngữ Cao Cấp 1 (2 tín chỉ)

OB251 - Tổng Quan Hành Vi Tổ Chức (3 tín chỉ)

IS252 - Hệ Thống Thông Tin Kế Toán (3 tín chỉ)

DTE302 - Kỹ Năng Xin Việc (2 tín chỉ)

ACC304 - Kế Toán Tài Chính 2 (3 tín chỉ)

ECO302 - Kinh Tế Trong Quản Trị (2 tín chỉ)

FIN301 - Quản Trị Tài Chính 1 (3 tín chỉ)

ENG302 - Anh Ngữ Cao Cấp 2 (2 tín chỉ)

LAW362 - Thuế Nhà Nước (2 tín chỉ)

ACC421 - Phân Tích Báo Cáo Tài Chính (3 tín chỉ)

MGT403 - Quản Trị Chiến Lược (3 tín chỉ)

ACC452 - Kế Toán Tài Chính Nâng Cao (3 tín chỉ)

ACC351 - Kiểm Toán Căn Bản (3 tín chỉ)

HRM301 - Quản Trị Nhân Lực (3 tín chỉ)

Năm 3

MGT448 - Thực Tập Tốt Nghiệp (5 tín chỉ)

LAW403 - Cơ Sở Luật Kinh Tế (3 tín chỉ)

MGO403 - Các Mô Hình Ra Quyết Định (3 tín chỉ)

ACC414 - Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (2 tín chỉ)

POS361 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)

HIS361 - Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam) (3 tín chỉ)

Các khung chương trình cùng ngành

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2021 Đại học Duy Tân