Tin tức & Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - Cử nhân Công nghệ Thông tin

Khung chương trình - Liên thông từ Cao Đẳng lên Đại Học
NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2
Năm 1

ENG202 - Anh Ngữ Trung Cấp 2 (2 tín chỉ)

COM101 - Nói & Trình Bày (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

PHI162 - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 (Triết Học Mác - Lê Nin 2) (3 tín chỉ)

MTH203 - Toán Cao Cấp A3 (3 tín chỉ)

LAW201 - Pháp Luật Đại Cương (2 tín chỉ)

CR100 - Giới Thiệu về Kỹ Nghệ Máy Tính (2 tín chỉ)

CS311 - Lập Trình Hướng Đối Tượng (4 tín chỉ)

ENG301 - Anh Ngữ Cao Cấp 1 (2 tín chỉ)

CS226 - Hệ Điều Hành Unix / Linux (2 tín chỉ)

CR250 - Nền Tảng Hệ Thống Máy Tính (3 tín chỉ)

PHY102 - Vật Lý Đại Cương 2 (4 tín chỉ)

EE304 - Xử Lý Tín Hiệu Số (3 tín chỉ)

CS253 - Phân Tích & Thiết Kế Hướng Đối Tượng (3 tín chỉ)

PHI100 - Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) (2 tín chỉ)

Năm 2

ENG302 - Anh Ngữ Cao Cấp 2 (2 tín chỉ)

DTE302 - Kỹ Năng Xin Việc (2 tín chỉ)

CS314 - Lập Trình C trong Unix/Linux (3 tín chỉ)

IS401 - Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (3 tín chỉ)

IS384 - Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử (ASP.NET) (3 tín chỉ)

CS316 - Giới Thiệu Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật (3 tín chỉ)

CS420 - Hệ Phân Tán (J2EE, .NET) (3 tín chỉ)

CS414 - Lập Trình Winforms: VB.NET / C#.NET (3 tín chỉ)

CS463 - Thiết Kế & Tích Hợp Giao Diện (3 tín chỉ)

CS434 - Công Cụ & Phương Pháp Thiết Kế - Quản Lý (Phần Mềm) (2 tín chỉ)

CS403 - Công Nghệ Phần Mềm (3 tín chỉ)

CS448 - Thực Tập Tốt Nghiệp (3 tín chỉ)

CS445 - Đồ Án Chuyên Ngành: Tích Hợp Hệ Thống (COTS) (1 tín chỉ)

Các khung chương trình cùng ngành

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2021 Đại học Duy Tân