Tin tức & Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - Cử nhân Công nghệ Thông tin

Khung chương trình - Công nghệ thông tin - Đại Học
NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2
Năm 1

ENG101 - Anh ngữ sơ cấp 1 (2 tín chỉ)

COM102 - Viết (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

PHI100 - Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) (2 tín chỉ)

CS101 - Tin Học Đại Cương (3 tín chỉ)

PHY101 - Vật Lý Đại Cương 1 (3 tín chỉ)

ENG102 - Anh Ngữ Sơ Cấp 2 (2 tín chỉ)

COM101 - Nói & Trình Bày (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

MTH103 - Toán Cao Cấp A1 (3 tín chỉ)

CS201 - Tin Học Ứng Dụng (3 tín chỉ)

PHY102 - Vật Lý Đại Cương 2 (4 tín chỉ)

PHI161 - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 1 (Triết Học Mác - Lê Nin 1) (2 tín chỉ)

CS100 - Giới Thiệu về Khoa Học Máy Tính (2 tín chỉ)

Năm 2

ENG201 - Anh Ngữ Trung Cấp 1 (2 tín chỉ)

LAW201 - Pháp Luật Đại Cương (2 tín chỉ)

MTH104 - Toán Cao Cấp A2 (4 tín chỉ)

CS211 - Lập Trình Cơ Sở (4 tín chỉ)

CR210 - Lắp Ráp & Bảo Trì Hệ Thống (2 tín chỉ)

CR100 - Giới Thiệu về Kỹ Nghệ Máy Tính (2 tín chỉ)

PHI162 - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 (Triết Học Mác - Lê Nin 2) (3 tín chỉ)

ENG202 - Anh Ngữ Trung Cấp 2 (2 tín chỉ)

MTH203 - Toán Cao Cấp A3 (3 tín chỉ)

CS316 - Giới Thiệu Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật (3 tín chỉ)

MTH254 - Toán Rời Rạc & Ứng Dụng (3 tín chỉ)

CS226 - Hệ Điều Hành Unix / Linux (2 tín chỉ)

CS/CR/IS246 - Đồ Án Cơ Sở Ngành (1 tín chỉ)

POS361 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)

CHE100 - Hoá Học Đại Cương Cơ Sở (2 tín chỉ)

Năm 3

ENG301 - Anh Ngữ Cao Cấp 1 (2 tín chỉ)

CS303 - Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống (3 tín chỉ)

CS252 - Mạng Máy Tính (3 tín chỉ)

IS301 - Cơ Sở Dữ Liệu (3 tín chỉ)

CS311 - Lập Trình Hướng Đối Tượng (4 tín chỉ)

CR250 - Nền Tảng Hệ Thống Máy Tính (3 tín chỉ)

ENG302 - Anh Ngữ Cao Cấp 2 (2 tín chỉ)

DTE302 - Kỹ Năng Xin Việc (2 tín chỉ)

EE304 - Xử Lý Tín Hiệu Số (3 tín chỉ)

IS384 - Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử (ASP.NET) (3 tín chỉ)

CS253 - Phân Tích & Thiết Kế Hướng Đối Tượng (3 tín chỉ)

CS314 - Lập Trình C trong Unix/Linux (3 tín chỉ)

STA151 - Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán (3 tín chỉ)

Năm 4

CS417 - Trí Tuệ Nhân Tạo (Biểu Diễn & Giải Thuật) (3 tín chỉ)

IS401 - Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (3 tín chỉ)

CS414 - Lập Trình Winforms: VB.NET / C#.NET (3 tín chỉ)

CS462 - Kiểm Thử & Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm (3 tín chỉ)

CS419 - Ngôn Ngữ Hình Thức & Automata (3 tín chỉ)

CS445 - Đồ Án Chuyên Ngành: Tích Hợp Hệ Thống (COTS) (1 tín chỉ)

CS434 - Công Cụ & Phương Pháp Thiết Kế - Quản Lý (Phần Mềm) (2 tín chỉ)

CS420 - Hệ Phân Tán (J2EE, .NET) (3 tín chỉ)

CS403 - Công Nghệ Phần Mềm (3 tín chỉ)

HIS361 - Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam) (3 tín chỉ)

CS448 - Thực Tập Tốt Nghiệp (3 tín chỉ)

Các khung chương trình cùng ngành

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2019 Đại học Duy Tân